2447 K mechanik hasičskej techniky

Absolvent je kvalifikovaný na výkon špecializovaných technických činností – strojnej služby v jednotkách hasičskej ochrany, vykonávanie hasiacich prác, záchrany osôb a majetku v rizikových podmienkach. Vie viesť príslušnú dokumentáciu, bežné opravy, údržbu, uskladnenie, nákup prípadne vyraďovanie strojov, súčiastok hasičského výstroja a hasičskej techniky. Ovláda prácu s technickou dokumentáciou a vie pracovať s programovým vybavením počítača.

Žiak sa pripravuje na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a hasičskej techniky v teoretických odborných pedmetoch strojníctvo, technológia, elektrotechnika, technológia opráv a požiarna technika. Praktické zručnosti získava na odbornom výcviku v strojných dielňach školy a priamo v hasičských jednotkách.

Okrem uvedeného uplatnenia študijný odbor pripravuje žiaka na štúdium na vysokých školách hasičského zamerania. Súčasťou výuky je zváračský kurz. Odbor je vhodný pre chlapcov a dievčatá.