Sociálne štipendiá

 

Štipendiá v školskom roku 2023/2024

 

Poskytovanie sociálnych štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium a iné nepeňažné plnenie a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

 

 

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2023/2024 je:

 

a) 61,39 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

 

b) 42,97 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

 

c) 30,70 € - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5 vo výške 25 % výšky životného minima.

 

Ak je žiak hodnotený z povinných vyučovacích predmetov inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo výške 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa.

 

Jednou z podmienok na priznanie sociálneho štipendia je, že jeho celkové hodnotenie za predchádzajúci polrok je prospel.

 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2023 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2023/2024 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 

268,88 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

187,57 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

                                               122,77 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

 Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a  poskytovanie kópií  relevantných dokladov.

 

Zároveň žiadame o používanie  tlačív pre šk. rok 2023/2024 zverejnených na webovej stránke CVTI SR.

Pôvodné tlačivá nebudú akceptované.

Pre rýchlu identifikáciu prosíme uvádzajte na obálke aj číslo zmluvy.

 

 

 

Korešpondenčná adresa štipendií:

 

Centrum vedecko-technických informácií SR

Sociálne štipendium

Staré grunty 52

842 44 Bratislava

 

 

 


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31