Verejné obstarávanie

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v celkovej výmere 22,5 m2 , miestnosť číslo S 3523 v budove D na prízemí , postavenej na parcele č. 393 a zapísanej na LV č. 1930, katastrálne územie Nováky, súpisné číslo 332.
<< < 1 2 > >>