Predmetové komisie

Predmetové komisie 2022-2023

 

Jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk a literatúra a Človek, hodnoty a spoločnosť (ETV, NBV, OBN, DEJ)

Mgr. Kiabová , Mgr. Laginová, PaedDr. Halačová, Mgr. Humajová, Ing. Frivaldská, Mgr. Peticová

 

 

Jazyk a komunikácia - Cudzie jazyky

Mgr. Rusová,  Mgr.Kolenčíková  Mgr. Humajová,

 

 

Prírodovedné odbory  (MAT, INF,FYZ, BIO, EKL, Ekonomika)

Mgr. Peticová,  Mgr. Piačková, Mgr.Badáň,  Ing. Klementová, Ing. Svitková, Mgr. Reisel, PaedDr. Bezáková, Ing. Rusová,

 

Zdravie a pohyb (TSV, telovýchovné kurzy)

Mgr. Oršula, Mgr. Liška, Mgr. Reisel

 

Odborné vzdelávanie

 

-         chemické odborné predmety

Ing. Čerňanská , Ing.Štangová ,PaedDr. Bezáková, Mgr. Oršula, PaedDr.. Gundová , Ing. Poživencová, Ing. Bartoňová, Mgr. Liška, Ing. Kozák, Bc. Krištofová, Mgr. Preťo, Ing. Pekár, Ing. Frivaldská, Mgr. Reisel

 

-         strojárske odborné predmety

Ing. Frivaldská, Ing. Svitková, Mgr. Kostelník, Bc. Krištofová, Ing. Miroslav Kozák, Mgr. Preťo, Mgr. Peticová, Mgr. Reisel

 

- elektrotechnické odborné predmety

 Ing. Pekár, PhDr. Košovský, Mgr. Kostelník, p. Švec, Ing. Kozák, Mgr. Preťo, Ing. Jančo, Ing. Klementová, Mgr. Reisel,

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátori:

 

Výchovný poradca                                                          Mgr. Andrea Rusová

Koordinátor prevencie obezity                                        PaedDr. Miriam Bezáková

Koordinátor prevencie                                                     Mgr. Katarína Laginová

Koordinátor environmentálnej výchovy                          PaedDr. Viera Gundová

Koordinátor SOČ                                                            Ing. Monika Čerňanská

Referent CO, BOZP, PO                                                 PhDr. Pavol Revay