Verejná obchodná súťaž - prenájom školského bufetu

Verejná obchodná súťaž - prenájom školského bufetu

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky

 

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2022 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

 

Prenajímateľ / vyhlasovateľ súťaže: Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky

                                                               /ďalej len SOŠ Nováky/

Sídlo:                                                     Rastislavova 332, 972 71 Nováky

Zastúpený:                                            Mgr. Katarína Piačková, riaditeľka

Bankové spojenie:                                Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN:                                                    SK87 8180 0000 0070 0063 0426

IČO:                                                      52375277

DIČ:                                                      2121077552

Kontaktná osoba:                                Ing. Magdaléna Barčíková

 

Predmet nájmu na základe súťaže: výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v celkovej výmere 22,5 m- miestnosť S 3523 na prízemí v budove D, postavenej na parcele č. 248/1, súpisné č. 332, zapísanej na LV č. 1930 ako budova, katastrálne územie Nováky. Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Účel nájmu: prevádzkovanie školského bufetu pre žiakov a zamestnancov školy.

 

Minimálna výška nájomného: 50,- €/m2 podlahovej plochy ročne.

V tejto sume  nie sú zahrnuté náklady súvisiace s energiami a ostatnými službami spojenými s nájmom, ktoré budú pripočítané k cene nájmu.

 

Doba platnosti zmluvy o nájme: na dobu určitú - od 01.09.2022 do 30.06.2025, počas mesiacov júl a august nebude nájomca platiť nájomné ani náklady za energie.

 

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením „Prenájom školského bufetu –  NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

 

Stredná odborná škola Nováky

Rastislavova 332

972 71 Nováky

 

v termíne  do 20.07.2022 do 10,00 hod.

 

Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený, alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote.

Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať.

 

Účastníkmi ponukového konania môžu byť:

  • občania Slovenskej republiky,
  • iné fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike.

 

Minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

a) identifikačné údaje uchádzača:

  • u fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, presná adresa sídla, IČO, DIČ, IČ

      DPH, údaje o bankovom spojení, telefonický kontakt,

  • u právnickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, presná adresa sídla, IČO, DIČ, IČ

DPH, údaje o bankovom spojení, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, telefonický kontakt,

   b) navrhovaná výška nájomného za m2/rok,

c) účastníkom predložené doklady musia byť originály alebo overené kópie,

d) účastník súťaže nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné,

e) písomné vyhlásenie uchádzača, že na vlastné náklady vykoná všetky potrebné úpravy

    nebytových priestorov tak, aby zodpovedali hygienickým, bezpečnostným a iným 

    podmienkam stanovených pre účely nájmu a priestory doplní potrebnými zariadeniami

    a hnuteľným majetkom.

   Účastníci súťaže nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

 

Záujemcovia si môžu predmetný majetok obhliadnuť u vyhlasovateľa súťaže v pracovných dňoch, vždy  od  8,00  do 11,00 hod.  Kontaktná osoba:  Ing. Magdaléna Barčíková,                    tel.:  046/5461310,  e-mail: magdalena.barcikova@sosnovaky.sk.

 

Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

 

Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľkou školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže.

Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude písomne oznámený najneskôr v lehote do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle školy www.sosnovaky.sk. Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne.

S úspešným účastníkom súťaže bude následne spracovaný návrh nájomnej zmluvy, ktorý bude predložený na schválenie zriaďovateľovi vyhlasovateľa súťaže, t.j. Trenčianskemu samosprávnemu kraju, nakoľko bez jeho predchádzajúceho súhlasu nie je prenájom možný.

 

Stredná odborná škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71  Nováky  si podľa § 283 zákona                 č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhradzuje právo:

 -  súťaž zrušiť, pričom zrušenie súťaže bude uverejnené na tabuli vyhlasovateľa súťaže a na

    internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže: www.sosnovaky.sk, rovnako aj na webovej

    stránke zriaďovateľa vyhlasovateľa súťaže,

-   odmietnuť návrhy, v ktorých bola ponúknutá cena nižšia ako minimálna výška nájomného

    a v ktorých neboli splnené podmienky súťaže, príp. odmietnuť všetky predložené ponuky,

-   v prípade formálnych nedostatkov návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať záujemcu na

    jeho doplnenie.

 

V Novákoch, dňa  20.06.2022

                                                                                                Mgr. Katarína Piačková

                                                                                                          riaditeľka


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31